Autori


Golub Jašović

Golub Jašović

Ro­đen 1960. go­di­ne. Doktor filoloških nauka. Monografije i radovi: Pa­stir­ska ter­mi­no­lo­gi­ja Peć­kog Pod­go­ra (1997), Sa­vre­me­ni­ci o Vla­de­ti Vu­ko­vi­ću (1998), Ži­vot ar­hi­man­dri­ta Ra­fa­i­la Hi­lan­dar­ca 1886–1937 (2006), Lek­si­ka ori­jen­tal­nog po­re­kla u pri­po­ved­noj pro­zi Gri­go­ri­ja Bo­žo­vi­ća (2008), Uz­vi­ci za do­zi­va­nje i te­ra­nje do­ma­ćih ži­vo­ti­nja (2007), Sto­čar­ski ter­mi­ni i lek­si­ka tur­skog i ar­ba­na­škog po­re­kla u go­vo­ru Sr­ba sta­ri­na­ca Peć­kog Pod­go­ra (2008), Struk­tu­ra i tvor­ba mi­kro­to­po­ni­ma i oj­ko­ni­ma u oko­li­ni Kur­šu­mli­je (2008), Lek­sič­ke je­di­ni­ce ori­jen­tal­nog po­re­kla u pri­po­vet­ka­ma Gri­go­ri­ja Bo­žo­vi­ća (2006), Dre­nič­ki to­po­ni­mi na­sta­li od ape­la­ti­va cr­kva (2000).