Autori


Radomir Mićunović

Radomir Mićunović

Ro­đe­n 1940. u Lo­zo­vi­ku. Zbir­ke pe­sa­ma za od­ra­sle: Kril­na ok­na (1970), Dan i bez­dan (1974), Od­ron (1980), Uzi­da­na ma­gla (1981), Ko­žni po­vez (1989), Ja­va i dru­gi sno­vi (1997), Ne­ke dav­ne pe­sme (1997), Li­ri­ka – iza­bra­ne pe­sme (1997), Ma­gič­na po­lja (1997), Bi­bli­os (2001), Ko­zmo­graf (2001), Iz­la­zak iz per­fek­ta (2002), Ma­gič­na po­lja i ko­men­ta­ri (2004), Iz/po­ve­sti (2006), Na­slov (2007). Knjige za de­cu: Zve­zda­ni me­dve­di (1976), Sa­nja­li­šte (1982), Za­ni­mlji­va za­ni­ma­nja, Od ne­mi­ra do sve­mi­ra (1985), Kri­la­ti­ce (1986), Cvrč­ko­va di­sko­te­ka (1986), La­fo­ri­zmi (1996), Vo­de­ni svet (1996), Ko­ral­ni za­mak (1996), Maj­mun­ska po­sla (1996), Ža­blji tro­skok (1996), Let let bu­ba­ma­ro (1996), Fa­u­na bez pa­u­na (1996), En­ci men­ci po­i­men­ci (1997), Ime­nik bez te­le­fo­na (1997), Ci­ko­ta i ni­ki (1997), Ne­ma­nja na po­te­zu (1997), Po­vra­tak u de­tinj­stvo (2001), Ma­li­ša­ni i ve­li­ka­ni (2002), Ca­ri­ca mr­vi­ca (2003), Iz ba­šte mo­je ma­šte (2005), Ve­li­ki ma­li svet (2006). Pre­vo­đen na de­se­ti­ne je­zi­ka, za­stu­pljen u broj­nim an­to­lo­gi­ja­ma, sa­ra­đu­je sa mnogim ča­so­pi­si­ma, na­gra­đi­van. Ži­vi u Be­o­gra­du.